ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1/ Стратегически анализ
Предлагаме консултации относно най-подходящия начин за защита на интелектуалната Ви собственост. За да намерим оптималното решение, разглеждаме всички основни цели и параметри, преценяваме разходите и възможностите за действие. Нашият екип ще Ви предложи вариант, който най-добре отговаря на Вашето произведение, продукт или идея.

2/ Авторско право
Услугите ни в тази област се отнасят до всички произведения на литературата, изкуството и науката. Анализирайки процеса на създаване на обекти на авторското право, ние предлагаме подходящ вариант за тяхната защита, както и подготовка на всички необходими документи във връзка с предоставяне на правото на ползването им.

3/ Национални търговски марки
Извършваме цялостен и методичен анализ на всички търговски марки на пазара и прецизно проучваме онези, принадлежащи към Вашия пазарен сектор. Предлагаме цялостна стратегия за Вашата търговска марка, в зависимост от настоящите и бъдещите Ви бизнес цели, изготвяме необходимата документация и осъществяваме процеса по заявка за регистрация.

4/ Търговски марки на Общността (TMО)
Институтът Търговска марка на Общността(TMО)дава възможност за защита на Вашата търговска марка на територията на целия Европейски съюз чрез единствена регистрация в Службата за хармонизация на вътрешния пазар в град Аликанте, Испания. Извършваме предварително проучване, изготвяме необходимите документи и осъществяваме процеса по заявка за регистрация.

5/ Международни търговски марки (МТМ)
Международната регистрация предоставя възможност на собствениците на търговски марки, посредством единична заявка, да получат регистрация в избрани от тях държави от целия свят по начин, по който търговските им марки биха били регистрирани, ако са подадени заявки директно в съответните ведомства на тези държави. Международната регистрация има срок на действие от 10 години, с възможност за неограничено подновяване. Системата за международна регистрация на търговските марки се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което се намира в град Женева, Швейцария.

6/ Национални патенти
Нашата компания предлага защита на Вашето уникално изобретение. Патентовайте изобретението си, за да предотвратите трети лица да присвоят идеята Ви. Валидността на патент в България е 20 години от датата на подаване на заявка.

7/ Международни патенти
В областта на международната закрила на изобретения предлагаме възможността Вашият продукт да получи защита на територията на европейските държави – страни по Европейската патентна конвенция, посредством регистрация в Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Германия или чрез международна регистрация съобразно предвидения в Договора за патентно коопериране ред.

8/ Полезни модели
Институтът на полезния модел не се различава коренно от този на патента, но процедурата за регистрация е значително улеснена. За да бъде регистриран, Вашият полезен модел трябва да притежава новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Валидността на полезен модел в България е 4 години и може да бъде удължавана 2 пъти за по 3 години.

9/ Промишлени дизайни
Регистрацията на промишлен дизайн Ви дава възможност да предотвратите произвеждането, внасянето и предлагането за продажба на всяка вещ, която е оформена по такъв начин, че да възпроизвежда изцяло или отчасти Вашия регистриран дизайн. Извършваме проучване, изготвяме необходимите документи и осъществяваме процеса по заявка за регистрация.

10/ Лицензи и Споразумения
Договорите за предоставяне на права върху обекти на интелектуалната собственост са важна част от установяването и поддържането на контрол върху тях, като същевременно предоставят защита за техните автори. Тези споразумения внасят порядък в отношенията и предотвратяват скъпи и продължителни съдебни спорове. Изготвяме всички видове договори, като договори за прехвърляне на промишлен дизайн, търговска марка, авторски, лицензионни договори и др.

11/ Процесуална защита
Административноправна защита: Иницииране на проверка от държавни органи на помещения, в които се предполага, че се осъществява незаконна търговска дейност с обекти на индустриална собственост.
Гражданскоправна защита: Подаване на искове за установяване и преустановяване на нарушения на права върху индустриална собственост и искове за обезщетения за вреди.
Наказателна отговорност: тези мерки са насочени срещу физическото лице, нарушаващо Вашите права, и имат за цел налагане на наказание на дееца и унищожаване на предмета на престъплението.

12/ Други услуги
Ние ще предприемем всички мерки, за да обезпечим успешното използване на Вашата интелектуална собственост, затова предлагаме необичайни услуги като Събиране на доказателства, Закупуване на регистриран домейн, Експериментални покупки и т. н.

This post is also available in: English