НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1/ Представителство при продажба/ закупуване на недвижим имот

Ако възнамерявате да продадете/ закупите недвижим имот в България, процесът обикновено се състои от два етапа.

Етап 1 – Предварителен договор

Преглеждаме предварителния договор, предложен от едната страна, и започваме водене на преговори, за да договорим по-добри условия за нашия клиент.

Етап 2 – Окончателен договор

В случай, че преговорите са успешни и страните сключат предварителен договор, предлагаме представителство при нотариалното прехвърляне на собствеността, проверяваме имота за наличие на вещни тежести и изготвяме необходимите документи. 

2/ Представителство при продажба/ закупуване на недвижим имот с ипотека 

Когато закупуваш или продаваш имот с ипотека, някои допълнителни документи трябва да бъдат подписани и представени пред съответната банка и пред нотариус. Ние поемаме грижата за съблюдаване на тези изисквания. 

3/ Представителство при продажба/ закупуванe на недвижим имот с цена до € 5 000

Предлагаме специална намалена цена за такива случаи. 

4/ Представителство при придобиване на идеални части от правото на собственост върху поземлен имот

Изготвяме необходимата документация и извършваме представителство пред нотариус. 

5/ Изпращане на нотариална покана или уведомление

Изготвяме и изпращаме нотариални покани или уведомления от името на нашите клиенти. Тази услуга често се използва от клиенти, които са сключили определени договори и биха искали да ги развалят. 

6/ Съвет по договор

Изготвяме становища по въпросите, които Ви интересуват. Всяко становище се разглежда и съставя от минимум двама специалисти. 

7/ Изготвяне на договор или на анекс към договор 

8/ Проверка на недвижим имот в Имотен регистър

Ако желаете да проверите статуса на Вашия имот в България, извършваме проверка в Имотен регистър към Агенцията по вписванията, след което докладваме резултатите.

9/ Регистрация по БУЛСТАТ

Чуждестранните физически лица са длъжни да се регистрират по БУЛСТАТ в 7 дневен срок от придобиване на недвижимо имущество в България (чл. 3, алинея 1, точка 10, буква “б” от Закона за регистър БУЛСТАТ). В резултат, от регистъра издават номер, който служи за идентификация на физическото лице чужденец. 

10/ Due Diligence

Извършваме изследване на юридически и физически лица, което обикновено се изисква преди сключване на договор или извършване на правно действие. Областите на проучване може да включват финансовото, правното, трудовото или данъчното състояние, както и наличната интелектуална собственост или недвижими имоти на изследвания субект. 

11/ Легализация на документи 

12/ Проверка на ниво на завършеност на недвижим имот

Проверяваме Вашия имот относно това дали отговаря на договореното описание. Предоставяме подробен доклад за състоянието на имота и снимки. 

13/ Оценка на недвижим имот

Предоставяме оценка на Вашия имот в България, изготвена от лицензиран оценител.

14/ Замерване на застроена и светла площ на недвижим имот

Ако имате съмнения дали размерите на имота Ви отговарят на тези, посочени в документите, ние възлагаме на инженер да извърши замерване и Ви предоставяме резултатите. 

15/ Предоставяне на заверен препис от нотариален акт

В случай, че сте изгубили документа за собственост на Вашия имот в България, ние предоставяме съответния заверен препис.

16/ Предлагане на имот за продажба

Ако търсите купувач на Вашия имот, предлагаме следния пакет:

а/ рекламиране на Вашия имот в 5 професионални международни уебсайта;

б/ рекламиране на имота Ви в нашия уебсайт. 

17/ Делба на наследство

Осигуряваме и преглеждаме съответните документи за определяне на законните наследници на наследодателя и водим преговори с наследниците в случай на спорове между тях. Осигуряваме необходимите документи за сключване на договор за доброволна делба на наследство, изготвяме го и съдействаме за подписването му от наследниците. 

18/ Изготвяне на завещание за българско имущество и съхраняване на завещанието

Изготвяме завещание в съответствие с изискванията на българското право с цел да намалим вероятните трудности за потенциалните наследници. 

19/ Изготвяне на покана-декларация

В случай, че желаете да поканите чужденец в България, изготвяме покана-декларация и съдействаме за предоставяне на заверка от нотариус и от Дирекция „Миграция”.

20/ Регистрация на чужд гражданин в отдел „Миграция” – МВР 

21/ Процесуално представителство

Предлагаме процесуално представителство във връзка с вещноправни спорове.

22/ Пътуване извън гр. София

This post is also available in: English