ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

За ВЪЗЛОЖИТЕЛИ по реда на ЗОП и ПМС № 55/ 2007 г.:

1/ Изготвяне на документация

Изготвяне на документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ПМС № 55/2007 г., включително, но не само: решения, обявления, указания до участниците, технически спецификации, методология и критерии за оценка на “икономически най-изгодна оферта”, декларации, технически и ценови оферти, договори и др.

2/ Предоставяне на консултации

Предоставяне на консултации по прилагането на ЗОП при отчитане на последните промени в закона и другите релевантни нормативни актове.

3/ Процесуално представителство

В случай на необходимост, осъществяваме процесуално представителство пред компетентния съд.

4/ Пътуване извън гр. София

За участници в процедурите за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛИ по реда на ЗОП и ПМС № 55/2007 г.:

1/ Изготвяне на документация

Изготвяне на документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на клиентите ни, както и отправяне от името на клиентите ни на запитвания до Възложителя, в случай на необходимост.

2/ Предоставяне на консултации

Предоставяне на консултации както по конкретни процедури и съдебни дела, така и по общи въпроси от сферата на обществените поръчки.

3/ Мониторинг

Ежедневен мониторинг на откритите обществени поръчки и предоставяне на актуална информация съобразно изискванията на клиентите ни и обхвата на професионална им дейност.

4/ Представляване на клиенти при отваряне на офертите и договаряне

Представителство при отваряне на офертите и ценовите предложения. Водене на преговори с Възложителя с цел максимална защита на интересите на клиентите ни.

5/ Процесуално представителство

В случай на засегнати интереси на наши клиенти, възникнали в резултат на нарушения при провеждането на съответната процедура, осъществяваме процесуално представителство пред компетентния съд.

6/ Пътуване извън гр. София

This post is also available in: English