СЧЕТОВОДСТВО

1/ Счетоводнa консултация
Представяме всички видове счетоводни съвети на физически и юридически лица.
2/ Цялостно счетоводно обслужване
Тази услуга включва всичко, необходимо за успешното счетоводство на едно дружество, като обработка на фактури, попълване на платежни документи, следене на оборот по ДДС, подаване на декларации по ДДС, представителство пред данъчните органи, изготвяне и заплащане на месечни осигуровки, изчисляване на заплати и т. н.

3/ Регистрация на дружества по Закона за данък върху добавената стойност – регистрация по избор и задължителна регистрация
Предоставяме съвет относно това дали сте задължени да регистрирате Вашето дружество по ДДС. Ако такова задължение не съществува, Ви разясняваме последиците от регистрацията по избор.

4/ Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет и данъчна декларация (и прикачените файлове) и публикуването им в Агенцията по вписванията
Изготвяме финансовите отчети и другите необходими документи, и Ви ги изпращаме за подпис. След като ги получим подписани от Вас, подаваме отчетите и данъчна декларация в НАП и публикуваме отчетите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5/ Изготвяне на междинни финансови отчети
Междинни финансови отчети може ви бъдат необходими в случаи, когато институция или потенциален партньор изискат такива, за да прегледат финансовото състояние на Вашето дружество за определен период от време.

6/ Предоставяне на Удостоверение от Национална агенция по приходите, Удостоверение от Национален осигурителен институт, Удостоверение от Агенция по вписванията за актуално състояние и всякакви други документи

7/ Издаване на фактури от името на клиенти
В случай, че клиентите ни имат нужда от съдействие само за издаване на фактури, предлагаме тази услуга отделно.

8/ Одит

9/ Съдействие в случай на проверка от институции
Предоставяме съдействие в случай на посещение от служител на данъчните органи, като даваме изисканите обяснения и изпълняваме преписаните указания на проверяващата институция.

10/ Данъчни ревизии

11/ Изготвяне и подаване на данъчни декларации на физически лица, изчисляване и заплащане на задълженията
Ако имате колебание дали подлежите на данъчно облагане, ние ще Ви посъветваме безплатно. Ако имате такова задължение, подаваме декларацията от Ваше име, изчисляваме и заплащаме дължимия данък.

12/ Годишни абонаментни планове

Предлагаме атрактивни годишни абонаменти за юридически и физически лица.

This post is also available in: English