СЪВЕТИ “ДРУЖЕСТВА”

Намаляване на дружествен капитал

Ако намалите капитала на своето ООД или ЕООД на 2 лева, дружеството Ви ще
отговаря пред кредиторите до размера на 2 лева, заедно с имуществото на дружеството. Нещо повече, ако компанията пристъпи към ликвидация, съдружниците ще са отговорни пред кредиторите с личното си имущество до размера на капитала, т. е. 2 лева. С Държавен вестник № 82 от 16.10.2009 г. Търговският закон беше променен така, че капиталът, необходим за регистрация на ООД или ЕООД, вече е в размер на 2 лева. Законодателят предприе тази промяна с цел да позволи на инвеститорите да започнат бизнес дори с много малка първоначална инвестиция. Тези, които вече са регистрирали дружество с капитал от 5 000 лева или по-голям, могат да го намалят до размера на 2 лева (чл. 149 от Търговския закон позволява това). Нашата компания предлага услугата „Намаляване на дружествен капитал” срещу възнаграждение от € 375 (таксата на Агенцията по вписванията е включена в цената).

Пререгистрация на дружество

Ако Вашето дружество е регистрирано преди 01.01.2008 г. към окръжен съд, Вие сте
длъжни да го пререгистрирате по реда на Закона за търговския регистър. Дружествата, регистрирани преди 01.01.2008 г. към окръжни съдилища, трябва да се пререгистрират до 31.12.2011 г. Пререгистрацията включва вписване на дружеството и основните обстоятелства за него в Търговския регистър към Агнецията по вписванията. След 31.12.2011 г. окръжните съдилища, към които дружествата са били регистрирани преди 01.01.2008 г., ще издадат удостоверения за непререгистрираните дружества и ще ги изпратят служебно на Агенцията по вписванията. Агенцията ще прекрати дейността на съответното дружество, ще назначи ликвидатор, ще определи
възнагражденето му, както и срок за извършване на ликвидацията. Всички разходи във връзка с ликвидацията ще са за сметка на дружеството. Членовете на управителните органи ще отговарят неограничено за задълженията на дружеството във връзка с ликвидацията. Ако желаете да пререгистрирате Вашето дружество, ние извършваме услугата „Пререгистрация на дружество” срещу възнаграждение от € 375. Ако не възнамерявате да продължите дейността на дружеството Ви и предпочитате да я прекратите, ние предлагаме услугата „Прекратяване и ликвидация на юридическо лице” срещу възнаграждение от € 575. В цената се включва изготвяне на необходимите документи, включително изготвяне на финансови отчети от счетоводител, снабдяване с Удостоверение от НАП, Удостоверение от НОИ и Удостоверение за актуално състояние. Таксите на Агенцията по вписванията също са включени.

This post is also available in: English