ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1/ Стратегически анализ безплатно

2/ Авторско право: становище и подготовка на необходимите документи във връзка с правото на ползване на обекта на авторско право – защита на територията на Република България € 365

3/ Национални търговски марки – защита на територията на Република България:
а/ Проучване на търговска марка € 105 (проучване за всеки допълнителен клас безплатно)
б/ Претендиране на приоритет (в случай, че има предишна заявка) € 75
в/ Заявка за регистрация на търговска марка (до 3 класа стоки или услуги) € 345
г/ Всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
д/ Подновяване на търговска марка (до 3 класа стоки или услуги) € 325
е/ Подновяване за всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
ж/ Късно подновяване на търговска марка + € 105
з/ Поправка на грешки в заявката преди подаването й € 35
и/ Поправка на грешки в заявката след подаването й € 35
к/ Вписване на промяна на име (в случай на сливане, вливане или др.) или на адрес на притежателя на търговска марка € 185
л/ Вписване на лиценз върху търговска марка (когато правото за използване на търговската марка временно се преотстъпва) € 235
м/ Вписване на промяна в лиценз € 235
н/ Представителство пред Патентното ведомство в случай на спор € 585
о/ Искане за заличаване на регистрация на търговска марка € 355
п/ Искане за отмяна на регистрация на търговска марка € 355
р/ Обжалване на отказ за регистрация на търговска марка € 585
с/ Обжалване на прекратяване на производството по регистрация на търговска марка € 585
т/ Искане за определяне на известност или общоизвестност на търговска марка € 585
у/ Искане за удължаване на времето за отговор на официално действие € 105
ф/ Договаряне и изготвяне на споразумение с опонент € 365
х/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно

4/ Търговски марки на Общността (ТМО) – защита на територията на държавите-членки на Европейския съюз:
a/ Неофициално проучване на ТМО и анализ на резултатите € 75
б/ Официално проучване на ТМО и анализ на резултатите € 145
в/ Заявка за регистрация на ТМО (до 3 класа стоки или услуги) € 1155
г/ Всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
д/ Подновяване на ТМО (до 3 класа стоки или услуги) € 585
е/ Подновяване за всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
ж/ Късно подновяване на ТМО + € 205
з/ Искане  за обявяване нa недействителност на ТМО € 625
и/ Вписване на промяна на име (в случай на сливане, вливане или др.) или на адрес на притежателя или заявителя на ТМО € 285
к/ Вписване на лиценз върху ТМО (когато правото за използване на търговската марка временно се преотстъпва) € 295
л/ Вписване на спиране или прекратяване на лиценз € 295
м/ Изменение на регистрирана ТМО € 375
н/ Поправка на грешки в заявлението преди подаването € 75
о/ Поправка на грешки в заявлението след подаването € 75
п/ Обжалване на решение на СХВП за отказ на регистрация на ТМО € 1155
р/ Представителство пред Отдела по спорове в случай на възражение € 1155
с/ Искане за удължаване на времето за действие (“restitutio in integrum”) € 225
т/ Заявка за трансформиране на ТМО в национална търговска марка € 295
у/ Договаряне на споразумение с опонент € 585
ф/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно

5/ Международни търговски марки (МТМ) – защитата зависи от държавите, посочени в заявката:
а/ Неофициално проучване на МТМ безплатно
б/ Заявка за регистрация на МТМ (до 3 класа стоки или услуги) € 1155
в/ Всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
г/ Всяка допълнителна държава безплатно
д/ Подновяване на МТМ (до 3 класа стоки или услуги) € 585
е/ Подновяване за всеки допълнителен клас стоки или услуги безплатно
ж/ Подновяване  за всяка допълнителна държава безплатно
з/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно
и/ Късно подновяване на МТМ + € 205
к/ Искане за удължаване на времето за официално действие € 225
л/ Класификация на стоки или услуги (ако е необходимо) € 75
м/ Вписване на промяна на име (в случай на вливане, сливане или др.) или на адрес на притежателя на МТМ € 285
н/ Вписване на лиценз върху ТМО (когато правото за използване на търговската марка временно се преотстъпва) € 295
о/ Вписване на спиране или прекратяване на лиценз € 295
п/ Договаряне на споразумение с опонент € 585

6/ Национални патенти – защита на територията на Република България:
а/ Проучвания
Проучване за новост € 105
Проучване за новост и изобретателска стъпка € 145
Проучване за патентна чистота € 105
Други проучвания € 125
б/ Заявка за патент с 1 изобретение (продукт или метод) – с включени до 10 претенции (характеристики) на продукта или метода € 585
в/ Всяка допълнителна претенция € 35
г/ Заявка за приоритет (в случай, че съществува първоначална заявка) € 75
д/ Заявка за патент с 2 изобретения (продукт или метод) – с включени до 10 претенции за продукта или метода € 815
е/ Всяка допълнителна претенция € 35
ж/ Всяко допълнително изобретение € 85
з/ Промяна в описанието, претенциите, чертежите и реферата по инициатива на клиента € 185
и/ Заявка за ускорена публикация на заявка € 105
к/ Възстановяване действието на патент € 585
л/ Препис от документ безплатно
м/ Обжалване на решение за отказ на регистрация на патент с 1 изобретение € 435
н/ Обжалване на решение за прекратяване процедурата по регистрация на патент с 1 изобретение € 435
о/ За всяко допълнително изобретение € 75
п/ Искане за обявяване недействителността на патент € 455
р/ Искане за преиздаване на патент € 125
с/ Заявка за издаване на задължителен лиценз (когато заинтересовано лице е направило неуспешни опити да получи договорна лицензия от притежателя, същото може да поиска от Патентното ведомство да предостави в негова полза принудителна лицензия за използване на това изобретение) € 415
т/ Заявка за прекратяване на задължителен лиценз € 415
у/ Късно подновяване на действието на патент + € 105
ф/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно
х/ Поддържане действието на патент
За първите 3 години € 185
От 4-та до 6-та година € 195
От 7-та до 10-та година € 355
След 10-та година € 585 на година

7/ Международни патенти – защитата зависи от държавите, посочени в заявката:
а/ Заявка за Европейски патент по силата на Европейската патентна конвенция € 3300
б/ Късно подновяване на действието на патент + € 105
в/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно
г/ Поддържане действието на международен патент
За първите 3 години € 415
От 4-та до 6-та година € 565
От 7-та до 10-та година € 755
След 10-та година € 865 на година

8/ Полезни модели – защита на територията на Република България:
а/ Проучване по молба на заявителя или друго лице € 95
б/ Заявка за полезен модел с включени до 10 претенции € 585
в/ Всяка допълнителна претенция € 35
г/ Претендиране на приоритет (в случай, че съществува предишна заявка) € 75
д/ Искане за ускорена публикация на заявка € 105
е/ Обжалване на отказ за регистрация на полезен модел € 525
ж/ Обжалване на решение за прекратяване на производството по регистрация на полезен модел € 415
з/ Искане за отмяна на регистрация на полезен модел € 585
и/ Късно подновяване на действието на полезен модел + € 105
к/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно
л/ Поддържане действието на полезен модел
За първите 5 години безплатно
От 6-та до 7-та година € 245
От 8-та до 10-та година € 295

9/ Промишлени дизайни – защита на територията на Република България:
а/ Проучване за новост € 105
б/ Заявка за промишлен дизайн € 585
в/ Заявка за композиция € 755
г/ Претендиране на приоритет (в случай, че съществува първоначална заявка) безплатно
д/ Първо подновяване на регистрация € 475
е/ Второ подновяване на регистрация € 525
ж/ Трето подновяване на регистрация € 585
з/ Късно подновяване на регистрация + € 105
и/ Подновяване на регистрация 6 месеца след крайния срок + € 295
к/ Напомняне на краен срок за подновяване на регистрация безплатно
л/ Възстановяване действието на промишлен дизайн € 475
м/ Обжалване на решение за отказ на регистрация на промишлен дизайн € 525
н/ Обжалване на решение за прекратяване на производството по регистрация на промишлен дизайн € 415
о/ Обжалване на решение за отказ на регистрация на композиция € 645
п/ Обжалване на решение за прекратяване на производството по регистрация на композиция€ 645
р/ Вписване на промяна на име (в случай на вливане, сливане или др.) или на адрес на притежателя на промишлен дизайн € 185
с/ Вписване на лиценз (ако правото за ползване на промишления дизайн временно се преотстъпва) € 585
т/ Подновяване на лиценз € 235
у/ Вписване на спиране или прекратяване на лиценз € 235
ф/ Издаване на неофициално копие на документ безплатно
х/ Издаване на копие на непубликуван промишлен дизайн безплатно
ц/ Издаване на копие на публикуван промишлен дизайн безплатно

10/ Промишлени дизайни на Общността – защита на територията на Европейския съюз:

а/ Проучване за новост € 105

б/ Заявка за промишлен дизайн на Общността € 1700 (с включени 2 изображения)

в/ Всяко допълнително изображение € 170 

11/ Лицензи и Споразумения: изготвяне на договор или на анекс към съществуващ договор € 365

12/ Процесуална защита:
а/ Административноправна защита € 355
б/ Гражданскоправна защита € 1050 на съдебна инстанция
в/ Търсене на наказателна отговорност € 455

13/ Други услуги:
a/ Събиране на доказателства € 75
б/ Всеки следващ правен съвет (след първоначалния безплатен правен съвет) € 175
в/ Регистрация на домейн € 65 + цената на домейна
г/ Закупуване на регистриран домейн € 65 + 3 % от цената на домейна + цената на домейна
д/ Експериментални покупки € 75 + разходите за покупката
е/ Мониторинг на търговска марка € 115 годишно

ж/ Изпращане на Писмо за преустановяване на нарушение € 265

Моля, имайте предвид, че предлагаме извършване на съответната услуга в срок от 24 часа, срещу двойно възнаграждение.

This post is also available in: English