СЧЕТОВОДСТВО

1/ Счетоводнa консултация € 45

2/ Цялостно счетоводно обслужване
Дружества с до 120 документа на месец, нерегистрирани по ДДС € 70 на месец
Дружества с над 120 документа на месец, нерегистрирани по ДДС € 85 на месец
Дружества с до 120 документа на месец, регистрирани по ДДС € 90 на месец
Дружества с над 120 документа на месец, регистрирани по ДДС € 110 на месец

3/ Регистрация на дружества по Закона за данък върху добавената стойност – регистрация по избор € 95, задължителна регистрация € 195

4/ Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет и данъчна декларация (и прикачените файлове) и публикуването им в Агенцията по вписванията
За текущата година
Дружества с до 50 документа € 325
Дружества с до 100 документа € 335
Дружества с до 150 документа € 345
Дружества с над 150 документа € 355
За години преди текущата
Дружества с до 50 документа € 335
Дружества с до 100 документа € 345
Дружества с до 150 документа € 355
Дружества с над 150 документа € 365

5/ Изготвяне на междинни финансови отчети
За период до 3 месеца
Дружества с до 150 документа € 165
Дружества с над 150 документа € 195
За период до 6 месеца
Дружества с до 50 документа € 165
Дружества с до 100 документа € 175
Дружества с до 150 документа € 185
Дружества с над 150 документа € 195
За период до 9 месеца
Дружества с до 50 документа € 195
Дружества с до 100 документа € 205
Дружества с до 150 документа € 215
Дружества с над 150 документа € 215

6/ Предоставяне на Удостоверение от Национална агенция по приходите, Удостоверение от Национален осигурителен институт, Удостоверение от Агенция по вписванията за актуално състояние € 35 на документ

7/ Издаване на фактури от името на клиенти € 1 на фактура

8/ Одит 5% от възнаграждението на одитор + цената на одит по закон

9/ Съдействие в случай на проверка от институции € 45 на проверка

10/ Данъчни ревизии 10% от месечната заплата по закон за всеки ревизиран месец

11/ Изготвяне и подаване на данъчни декларации на физически лица, изчисляване и заплащане на задълженията € 65 (цената не включва размера на дължимите задължения)

12/ Годишни абонаментни планове
План 1: целогодишно консултиране, следене на срокове и напомняне за дължими данъчни задължения, без заплащането им € 75

План 2: целогодишно консултиране, следене на срокове, напомняне за дължими данъчни задължения и заплащането им € 120 (цената не включва размера на дължимите задължения)

План 3: следене и известяване за определено данъчно събитие или задължение (например: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, срок за заплащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот, такса за битови отпадъци и др.),без заплащането му € 25

План 4: следене и известяване за определено данъчно събитие или задължение (например: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, срок за заплащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот, такса за битови отпадъци и др.) и заплащането му € 45 (цената не включва размера на дължимото задължение)

Моля, имайте предвид, че предлагаме извършване на съответната услуга в срок от 24 часа, срещу двойно възнаграждение.

This post is also available in: English